Steeds
meer detail

Vanaf de kennismaking tot en met de realisatie van een project worden een aantal fasen doorlopen. Hier is een overzicht weergegeven van deze fasen met daarbij behorende werkzaamheden. Kenmerkend is het aanbrengen van steeds meer detail in het ontwerp.

Kennismaking

Elke nieuwe aanvraag begint met een vrijblijvende kennismaking. Tijdens deze ontmoeting brengen wij uw woon/werksituatie in kaart en bespreken we uw wensen en verwachtingen. Daarnaast lichten wij de onderstaande fasen ook mondeling toe zodat u een goed beeld kunt vormen van het te doorlopen ontwerptraject. Naar aanleiding van dit kennismakingsgesprek brengen wij desgewenst een offerte uit.

SO schets ontwerp

In deze fase wordt een eerste aanzet gegeven van het vertalen van de wensen, eisen en locatie eigenschappen naar een ontwerp. Er ontstaat een gevoel bij de kansen welke het project biedt. Hoe kunnen we omgaan met zicht en licht? Wat is de relatie tussen de verschillende ruimten in hun omgeving? Welke regelgeving dienen we rekening mee te houden? Wat is de gewenste verschijningsvorm?

VO voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp is een vertaling van het schets ontwerp naar een 3D omgeving. Maatvast tekenwerk moet aantonen of het concept (schetsontwerp) realiseerbaar blijkt en voldoet aan de gestelde eisen en wensen. Naast het 3D model worden uiteraard ook de plattegronden, gevels en doorsneden uitgewerkt. Het resultaat zal aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.

DO definitief ontwerp

Met het voorlopig ontwerp als uitgangspunt zal het ontwerp net zolang worden bijgeschaafd totdat het plan op hoofdlijnen definitief is. Tijdens dit proces dient het 3D model (welke u ook online kunt bekijken) als belangrijk communicatiemiddel om ontwerp beslissingen te kunnen nemen. Bij ons kantoor geven wij u zelfs de mogelijkheid uw ontwerp in Virtual Reality te ervaren. Als het plan aan al uw wensen voldoet, kan een bouwkostenraming worden uitgevoerd. Indien nodig zal het ontwerp daarnaast worden voorgelegd aan de welstand voor een zogenaamd pre-advies. De kostenraming en het pre-advies zijn noodzakelijk om zo vroeg mogelijk in het ontwerptraject de levensvatbaarheid van de plannen te kunnen toetsen.

TO technisch ontwerp

Wanneer de plannen binnen het bouwbudget blijken te passen en de welstand akkoord is kunnen deze verder worden uitgewerkt om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen. Afhankelijk van de plannen zullen verschillende berekeningen en een aanvulling op het tekenwerk moeten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het toetsen van de daglichttoetreding, de ventilatie, de constructie, het maken van een BENG-berekening en detailtekeningen. In deze fase moeten alle stukken worden gerealiseerd welke de gemeente noodzakelijk acht voor het afgeven van een omgevingsvergunning.

UO uitvoeringsgereed ontwerp

Wanneer de aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend kan verder gewerkt worden aan het uitvoeringsgereed ontwerp. Er komt meer en meer detail in de plannen. Op basis van de stukken welke in deze fase gemaakt worden moet een aannemer een definitieve prijs kunnen vormen en het project kunnen bouwen zoals wij dit bedacht hebben. Dit betekend een verdere uitbreiding van het tekenwerk, door bijvoorbeeld het maken van plattegronden met hierop alle aansluitpunten voor elektra (lichtplan). Daarnaast zal in deze fase een technische omschrijving worden opgesteld, waarin de plannen ook tekstueel worden toegelicht en vastgelegd.

Aanbesteding

Van SO naar UO wordt steeds meer informatie toegevoegd aan de projectgegevens. Alle stukken welke gereed na het afronden van het uitvoeringsgereed ontwerp vormen de basis c.q. contractstukken voor de prijsvorming. Traditioneel wordt het uitvoeringsgereed ontwerp bij een x-aantal aannemers neergelegd, waaruit vervolgens de meest geschikte partij wordt geselecteerd. Wij helpen u met het beoordelen van de binnengekomen aanbiedingen. Vaak werken we echter ook in bouwteam, waarbij het vertrouwen al eerder in het ontwerptraject wordt uitgesproken in 1 aannemer. Voordeel hiervan is dat de bouwkosten gedurende het traject duidelijk zijn, er snel gestart kan worden nadat de vergunning is verkregen en de aannemer kan meedenken over de bouwmethode. De aanbestedingsfase wordt als het ware uitgesmeerd vanaf het Definitief Ontwerp t/m het Uitvoeringsgereed Ontwerp.

Uitvoering

Als de plannen zijn goedgekeurd door de gemeente en een contract is afgesloten met een aannemer kan de (ver)bouw starten. Tijdens de werkzaamheden kunnen wij voor u controleren of het project wordt uitgevoerd zoals dit is vastgelegd in de contractstukken.

Interieuradvies

Tijdens de bouw van uw project heeft u ruim de tijd om na te denken over de definitieve inrichting en aankleding van uw project. Uiteraard hebben we in het doorlopen ontwerptraject hierover een beeld gevormd, maar in deze fase zult u in meer detail hierover definitieve beslissingen moeten nemen. Welke kleur komt er op de wand? Wat wordt de vloerafwerking? Welke meubels heeft u reeds en wat moet nieuw worden aangeschaft? Verschillende vragen waarover tijdig moet worden nagedacht. Wij kunnen u hiermee helpen middels het opstellen van een doordacht interieuradvies dat aansluit op uw wensen. Uiteraard is dit ook mogelijk bij reeds bestaande panden.